Stichting Laurentius Orgelconcerten

Na de restauratie van het Mittherreither-van den Brink-orgel in de Laurentiuskerk in 2009, is door het toenmalige kerkbestuur een zelfstandige Stichting Laurentius Orgelconcerten (LOC) in het leven geroepen om naast de wekelijkse viering het gereedgekomen orgel voor eenieder te laten klinken middels de organisatie van openbare orgelconcerten. Immers ook vele niet parochianen hebben bijgedragen aan de restauratie van het instrument. Daar moet iets tegenover staan, het is een publiekelijk instrument! Ook het nieuw aangeschafte koororgel van de firma Verschueren valt onder deze doelstelling.

  • DOEL VAN DE STICHTING

Het promoten en doen bespelen van de orgels in de Laurentiuskerk van Voorschoten.

  • MIDDELEN VAN DE STICHTING

De Stichting LOC is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij de start heeft ze een bescheiden fonds meegekregen, bestaande uit de opbrengsten van enkele wijn-acties. Principieel wordt er geen toegangsgeld gevraagd. Wel is er na ieder concert de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage van de toehoorders. Enigszins slinkend op het kapitaal kan daarmee jaarlijks een programma van zes concerten worden gerealiseerd, die gemiddeld een 40-50-tal toehoorders trekken. Zij vinden plaats op zondagavonden in april, mei en juni, alsmede in september, oktober, en november. Het programma wordt jaarlijks opgenomen in de Orgelgids Zuid-Holland West.

Sinds 2011 heeft de orgelcommissie negen jaarcycli van orgelconcerten op de zondagavond gerealiseerd. Voor de oude concerten zie het menu “vorige concerten”.

  • DE ORGELCOMMISSIE

Momenteel bestaat de Orgelcommissie uit een drietal leden: Peter van Beurden zit de vergaderingen voor en coördineert het jaarprogramma en verzorgt de publiciteit, Erik Jansen zorgt voor de website, affiches en de programma’s, Arent van Oldeneel beheert de financiën. De rol van secretaris is momenteel vacant (en wordt waargenomen door Erik Jansen). De commissie vergadert 6 x per jaar. Jaarlijks maakt ze een verslag dat wordt toegestuurd aan de Beheercommissie van de Laurentiuskerk.

  • DE ORGELCONCERTEN

Voor de organisten die komen spelen is een draaiboek beschikbaar. Het programma moet zes weken van te voren worden ingestuurd naar de coordinator website. Op de avond van het concert is om 19.00 uur een lid van de orgelcommissie aanwezig om de kerk te openen en zaken klaar te zetten. Een der leden functioneert als gastheer voor de muzikanten, heet welkom en bedankt. De concerten duren anderhalf uur, van 20.00 tot ongeveer 21.45 uur, onderbroken door een korte pauze waarbij een drankje geserveerd wordt.

  • BEHEER

De orgels zijn eigendom van de RK-parochie en sinds de fusie in beheer van de Beheercommissie Voorschoten. Zij dragen zorg voor het onderhoud van het instrumenten en biedt om niet de mogelijkheid aan jaarlijks een serie concerten te realiseren.

ADRESSEN en CONTACT

Kerkgebouw Sint Laurentius, Leidseweg 98, 2251 Voorschoten. Kerkelijk Bureau Leidseweg 102,  open ma. wo. en do. van 9:30 – 12:30. Tel. 071-5612508. kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl

Voorzitter en programma coördinator: Peter van Beurden.
Secretaris en contactpersoon website: Erik Jansen
Financiën: Arent van Oldeneel

Contact mailadres: stlaurentiusorgelconcerten@gmail.com
Stichting Laurentius Orgelconcerten website www.laurentiusorgelconcerten.nl

De stichtingsacte van 21 october 2011, is opgemaakt bij notaris  Delahaije te Voorschoten
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53807103